MECÀNICA

MECÀNICA

De manera similar a les reparacions de carrosseria, les actuacions sobre la mecànica del vehicle també es duran a terme seguint idèntiques directrius:

Durada de la reparació: A les reparacions d’import igual o superior a 1.000 €, el temps màxim de reparació serà de 4 dies laborables, llevat que hi hagi retard en el subministrament de peces de recanvi, cas en el qual s’informarà puntualment al client sobre la possible demora en la reparació. En les intervencions per manteniment preventiu del vehicle, la reparació s’efectuarà, sempre que sigui possible, el mateix dia de la recepció del vehicle, llevat d’aquelles intervencions que, per la seva naturalesa, requereixin un temps de reparació igual o superior a 5 hores.

Checking: En totes les actuacions, i abans del lliurament del vehicle, es procedirà a revisar i comprovar que la reparació ha conclòs satisfactòriament, d’acord amb un document de checking del qual es facilitarà una còpia a la persona que reculli el vehicle.

Equip: Disposem de tot l’equip necessari perquè els nostres professionals realitzen amb plena garantia el seu treball, 19 Elevadors , 6 equips de diagnosis d’avaries per totes les marques, 2 equips analitzadors de gasos , 4 equips extractors de fum de fuita , 2 serveis de pneumàtics complets, carregadors d’aire , 2 centrals automàtiques de reposició d’olis , recollida de residus segons legislació vigent.

Garantia: Tal com exigeix el Reial decret 1457/1986, de 10 de gener i modificat pel Reial decret 455/2010, de 16 d’abril, tota reparació realitzada té una garantia de tres mesos o 2.000 Km . Aquesta garantia es veu ampliada en tots els tallers del Grup Car Comtal a 6 mesos o 4.000 km. a les reparacions de mecànica o manteniment , quant a materials i mà d’obra dels treballs realitzats suportats pel corresponent pressupost o peritatge.